Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 • Overeenkomst: de overeenkomst van opdracht tussen Liefdevol Fotografie en opdrachtgever (de klant).
 • Opdracht: de dienst of het product dat door Liefdevol Fotografie wordt geleverd.
 • Fotograaf: Liefdevol Fotografie, KvK: 78764599, tevens gebruiker van deze algemene voorwaarden en opdrachtnemer.
 • Klant: de (rechts)persoon of personen waarmee Liefdevol Fotografie de overeenkomst gesloten heeft en die ook deze algemene voorwaarden aanvaardt.
 • Annuleren: beëindiging of ontbinding van de overeenkomst.
 • Schriftelijk: elektronische communicatie zoals e-mail, mits de identiteit van de afzender en de authenticiteit van de communicatie voldoende vaststaat. De bewijslast betreffende ontvangst van elektronische communicatie ligt te allen tijde bij de klant.
 • Gebruik: verveelvoudigen en/of openbaar maken in de zin van de Auteurswet 1912.

I. Algemeen

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle producten en diensten van Liefdevol Fotografie.

2. Bij het afnemen van producten en diensten gaat u automatisch (stilzwijgend) akkoord met deze voorwaarden. Heeft u tegen deze voorwaarden bezwaar, dan kunt u dat enkel schriftelijk en voorafgaand aan de fotoshoot kenbaar maken.

3. Deze algemene voorwaarden kunnen op ieder gewenst moment door Liefdevol Fotografie worden aangepast.

II. Offertes

1. Alle prijsopgaven, offertes en aanbiedingen van Liefdevol Fotografie (in welke vorm dan ook) zijn vrijblijvend, tenzij het tegendeel daaruit uitdrukkelijk voortvloeit.

III. Fotoshoots

1. U kiest voor een bepaalde fotograaf omdat de stijl van deze fotograaf u aanspreekt, Liefdevol Fotografie is vrij haar artistieke kennis en inzicht in de fotoshoot toe te passen.

2. Uit iedere fotoshoot wordt een selectie van de foto’s gemaakt. Liefdevol Fotografie zal een selectie maken van de naar haar inzicht beste foto’s, zodat de stijl van de fotografe vastligt in de fotoshoot. De fotoshoot is pas compleet nadat Liefdevol Fotografie deze selectie heeft gemaakt. Liefdevol Fotografie is vrij om naar eigen inzicht te beoordelen welke foto’s wel en welke foto’s niet geschikt zijn om aan u te tonen. U kunt geen beroep doen op foto’s die volgens Liefdevol Fotografie niet geschikt zijn om te tonen.

3. Liefdevol Fotografie bewerkt de foto’s naar inzicht en smaak en levert de foto’s in stijl van Liefdevol Fotografie. Bewerking houdt in, globale beeldoptimalisatie van licht, contrast, kleur en uitsnede. Nabewerking vanuit u is strafbaar volgens de Auteurswet 1912. Met het akkoord gaan van deze algemene voorwaarden verklaart u hiervan kennis te hebben genomen.

4. Liefdevol Fotografie levert geen onbewerkte (RAW) bestanden.

5. Binnen 20 werkdagen na uw fotoshoot zullen uw foto’s op een webpagina (galerij) geplaatst worden, waar u de foto’s kunt bekijken en downloaden in hoge kwaliteit. 

6. De foto’s mogen gebruikt worden op social media mits Liefdevol Fotografie hierin benoemd wordt volgens artikel 25 van het auteursrecht.

7. De foto’s die Liefdevol Fotografie tijdens de shoot maakt, worden gebruikt voor sociale media of website van Liefdevol Fotografie. Mocht hier bezwaar tegen zijn, dan verneemt Liefdevol Fotografie dit tijdig vooraf.

IV. Boekingen

1. Een fotoshoot boeken kan: via het formulier op de website, per e-mail, via social media of telefonisch.

2. Eventuele reiskosten van Liefdevol Fotografie zijn niet bij de prijs van een fotoshoot inbegrepen en dienen nog apart te worden voldaan. Tarieven zijn inclusief reiskosten tot 10 km rondom Putten. Er wordt 0,65 cent per kilometer in rekening gebracht wanneer de locatie buiten deze omgeving bevindt. De kosten worden per specifieke locatie berekend.

3. Het weer is een onstabiele factor. Bij bewolking en zonneschijn kunnen foto’s gemaakt worden. Echter bij regen niet vanwege de apparatuur. Als u beslist om ondanks regenvoorspellingen Liefdevol Fotografie toch te laten komen en de fotoshoot gaat niet door dan betaalt u de kosten die Liefdevol Fotografie heeft moeten maken.

4. Uw fotoshoot en uw foto’s zijn voor u persoonlijk gemaakt, daarom is teruggave van geld helaas in geen enkel geval mogelijk.

5. Liefdevol Fotografie geeft geen geld terug indien een fotoshoot niet goed verloopt. U weet dit en u bent hiervan bewust. Verder bent u zich ervan bewust dat zodra er een datum is vastgezet voor een fotoshoot er betaling plaatsvindt. Ook als na de fotoshoot blijkt dat de fotoshoot niet goed verlopen is. Overmacht kan gebeuren doordat u of uw gezin ziek is of er nood is waardoor de fotoshoot niet door kan gaan. Liefdevol Fotografie denkt in deze situaties met u mee en bekijkt welke nieuwe mogelijkheden er zijn.

6. In het geval van onvoorziene omstandigheden heeft Liefdevol Fotografie de mogelijkheid een shoot te onderbreken, verplaatsen of annuleren. Van onvoorziene omstandigheden is onder meer sprake in geval van ziekte, extreme weersomstandigheden en omstandigheden die zich voordoen met betrekking tot materialen welke voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk zijn. Liefdevol Fotografie maakt een wijziging zoals bedoeld in dit lid zo spoedig mogelijk kenbaar aan u. Liefdevol Fotografie zal indien nodig zorg dragen voor een vervangende fotograaf, in dezelfde stijl als Liefdevol Fotografie, of, indien mogelijk, zullen partijen een nieuwe datum overeenkomen. 

V. Annulering door Liefdevol Fotografie

1. Liefdevol Fotografie heeft het recht zich in geval van onvoorziene omstandigheden door een derde te laten vervangen. 

2. Bij annulering of overmacht (bijvoorbeeld ziekte) van Liefdevol Fotografie wordt de klant zo snel mogelijk op de hoogte gesteld en heeft de klant de volgende keuzes:

 • Liefdevol Fotografie stelt een andere fotograaf voor indien mogelijk. Wanneer wenselijk en mogelijk bewerkt Liefdevol Fotografie de foto’s.
 • Klant heeft het recht het contract te ontbinden, eventuele betaling wordt terugbetaald.

VI. Annulering door klant

1. Bij annulering worden er annuleringskosten in rekening gebracht. De hoogte hier van is afhankelijk van het moment van annuleren:

 • Bij annulering binnen 6 maanden voor de trouwdatum, dient 30% van het totaalbedrag te worden voldaan aan Liefdevol Fotografie.
 • Bij annulering binnen 3 maanden voor de trouwdatum, dient 50% van het totaalbedrag te worden voldaan aan Liefdevol Fotografie.
 • Bij annulering binnen 6 weken of minder van de trouwdag dient het volledige bedrag van de trouwreportage te worden voldaan aan Liefdevol Fotografie.

2. Annulering door u voor een shoot (andere reportages dan een trouwreportage) is enkel schriftelijk mogelijk. Liefdevol Fotografie heeft tijd gereserveerd voor de geplande shoot. Wanneer er geen sprake is van geldige omstandigheden, gelden dan ook de volgende regels met betrekking tot annulering van een shoot: Bij annulering tot 7 kalenderdagen voor de geplande shoot kan de shoot eenmalig kosteloos worden verzet, waarbij de datum wordt voorgesteld door Liefdevol Fotografie; indien er geen nieuwe datum overeengekomen wordt of de shoot binnen 7 kalenderdagen voor aanvang wordt verzet wordt 75% van het geoffreerde bedrag in rekening gebracht.

VII. Overmacht/force majeure

1. In geval van overmacht, bijvoorbeeld maar niet uitsluitend, bij externe oorzaken zoals brand, natuurrampen, epidemie, pandemie, oorlogssituaties, en andere niet te voorspellende externe factoren, diefstal op de plaats van de opdracht of een defecte geheugenkaart is iedere aansprakelijkheid van fotograaf uitgesloten. Indien opdrachtgever het nodig acht om wegens 1 van eerder genoemde redenen CQ. omstandigheden de opdracht (deels) te annuleren, zullen de kosten alinea ‘annulering door klant’ worden verrekend. 

VIII. Betalingen & levertijd

1. De betalingstermijn van uw factuur is 14 dagen, tenzij anders overeengekomen. Indien u het verschuldigde bedrag niet of niet volledig voldaan heeft binnen de betalingstermijn, wordt het openstaande bedrag verhoogd met € 7,- administratiekosten plus de geldende wettelijke rente. Is het bedrag 30 dagen na factuurdatum nog niet volledig voldaan, dan zijn wij genoodzaakt u in gebreke te stellen en de vordering uit handen te geven aan een incassobureau. Alle bijkomende kosten zijn dan voor uw rekening.

2. De levertijd kan per product verschillen. U kunt indien gewenst de geschatte levertijd opvragen.

IX. Cadeaubonnen

1. U kunt bij Liefdevol Fotografie een cadeaubon kopen. De cadeaubon is een bon vanaf € 25,- of een door u te bepalen bedrag.

2. De cadeaubon kan niet retour genomen worden en kan niet worden ingewisseld voor geld.

3. U mag een cadeaubon schenken of verkopen aan een ander. Echter, de geldigheidsdatum blijft staan op de originele dag van afgifte.

4. Een cadeaubon is 1 jaar geldig na afgifte door Liefdevol Fotografie.

5. U kunt de cadeaubon besteden aan een fotoshoot.

6. De waarde van de cadeaubon wordt als korting verrekend op het totaalbedrag van de gekozen fotoshoot.

7. Een cadeaubon kan 1 keer gebruikt worden voor de volledige waarde. U ontvangt geen geld of tegoed retour indien uw bestelling een lagere waarde heeft dan de waarde van de cadeaubon.

8. Heeft u meer dan één cadeaubon? Dan mag u deze met elkaar combineren bij het plaatsen van een boeking.

X. Fotoalbums

1. Het is niet mogelijk om aangeschafte fysieke fotoproducten, besteld bij Liefdevol Fotografie, te ruilen en/of retourneren. De producten worden op maat gemaakt. U stemt er uitdrukkelijk mee in dat u hierdoor afstand doet van het recht gebruik te maken van bedenktijd en het recht de overeenkomst te herroepen. 

2. Voor het maken van albums worden ontwerpkosten, drukkosten en verzendkosten in rekening gebracht, tenzij anders overeengekomen. 

3. Op fotoalbums zijn de garantiebepalingen van de fabrikant van toepassing. 

4. De levertermijn van een gekozen album is afhankelijk van het gekozen materiaal en wordt tijdig aan opdrachtgever gecommuniceerd. 

5. Liefdevol Fotografie maakt de selectie en opmaak van een album zonder inmenging van opdrachtgever. 

6. U heeft recht op maximaal drie feedbackrondes om wijzigingen in het ontwerp aan te brengen, tenzij anders overeengekomen. 

7. Wijzigingen omvatten het verwijderen van twee aangesloten pagina’s of het vervangen van individuele foto’s voor een foto met dezelfde verhouding. Extra of andere wijzigingen zijn tegen extra betaling mogelijk. 

8. Indien een wijzigingsverzoek niet binnen 14 dagen na het aanleveren van een concept kenbaar wordt gemaakt aan Liefdevol Fotografie, mag Liefdevol Fotografie ervan uitgaan dat u akkoord bent met het concept. 

9. Prijzen van albums kunnen wijzigingen ondergaan. Deze wijzigingen zullen niet eerder dan drie maanden na de datum van de bruiloft of de datum van de fotoshoot aan opdrachtgever worden doorberekend. Liefdevol Fotografie maakt tijdig vooraf kenbaar of er sprake is van een dergelijke prijswijziging.

XI. Klachten, Aansprakelijkheid & Verantwoordelijkheid

1. Klachten betreffende het geleverde werk dienen zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen tien werkdagen na levering van de foto’s schriftelijk aan de fotograaf te worden verteld. De fotograaf heeft het recht binnen redelijke termijn alsnog goed werk voor afgekeurd werk te leveren.

2. Het is in geen geval mogelijk om geld terug te eisen. Bij ontevredenheid zal er eventueel een nieuwe afspraak worden gemaakt om alsnog het gewenste doel te bereiken. Dit is uitsluitend mogelijk als er volgens punt 5.1 binnen 10 dagen een officiële klacht is ingediend.

3. Het is in geen geval mogelijk om (schade)claims te leggen op de fotograaf, in welke zin dan ook.

4. U bent tijdens de fotoshoot zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor uzelf en uw eigendommen. Schade aan uzelf, uw eigendommen en aan anderen is in de breedste zin van het woord op geen enkele wijze te verhalen op de fotograaf.

5. Liefdevol Fotografie is niet aansprakelijk voor enige schade ontstaan bij opdrachtgever, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van de fotograaf of diens vertegenwoordigers;

6. Liefdevol Fotografie is niet aansprakelijk voor schade en/of vlekken in/aan kleding ontstaan bij o.a. het gebruik van rookbommen en/of sterretjes en/of bellenblaas danwel andere kunstmatige effecten van buitenaf tijdens de shoot; 

 • Liefdevol Fotografie is niet aansprakelijk voor kleurafwijkingen op niet-gekalibreerde beeldschermen of afdrukken die niet door fotograaf geleverd zijn;
 • Liefdevol Fotografie is niet aansprakelijk voor schade welke volgt na gegeven instructies;
 • Liefdevol Fotografie is niet aansprakelijk voor beten van teken of andere levende aspecten.

7. Deelname aan een fotoshoot is volledig voor uw eigen risico.

8. U bent verantwoordelijk voor het opslaan en bewaren van de fotoshoot op meerdere locaties. Liefdevol Fotografie is in geen geval aansprakelijk voor het kwijtraken van foto’s. Foto’s worden daarom niet opnieuw geleverd. Dit geldt tevens voor fotoshoots die geleverd zijn via USB-stick. Bij een defecte USB-stick is fotograaf tevens niet verantwoordelijk voor kwijtraken van foto’s. U bent zich hiervan bewust en weet dat hij/zij de foto’s altijd elders moet opslaan.

XII. Auteursrechten & Publicaties

1. Auteursrechten (en andere rechten die door de Nederlandse wet aan de fotograaf toegeschreven worden) van alle reportages blijven altijd in het bezit van Liefdevol Fotografie. Indien u foto’s wilt gebruiken voor publicatie, neem dan altijd vooraf contact met Liefdevol Fotografie op.

2. Op geleverde foto’s rusten altijd de auteursrechten Liefdevol Fotografie. U koopt een digitale foto of afdruk, niet de rechten op de foto. Indien u een foto wil gebruiken of publiceren, moet u hiervoor altijd voorafgaande schriftelijke toestemming vragen aan Liefdevol Fotografie.

3. Iedere toestemming voor publicatie is slechts rechtsgeldig via een schriftelijke overeenkomst met Liefdevol Fotografie (Licentie), deze moet u op ieder verzoek van Liefdevol Fotografie kunnen tonen.

4. Op alle foto’s van Liefdevol Fotografie rusten auteursrechten. Het is daarom niet toegestaan deze producten te vermeerderen of te publiceren zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Liefdevol Fotografie. Ook digitale bestanden zijn auteursrechtelijk beschermd en dus uitsluitend voor uw eigen gebruik en niet voor publicatie.

5. Liefdevol Fotografie mag de foto’s, te allen tijde naar eigen inzicht gebruiken, verveelvoudigen en publiceren voor zowel non-commerciële als commerciële doeleinden. Liefdevol Fotografie is niet verplicht dit te melden aan de eigenaar, al wordt indien mogelijk geprobeerd om u op de hoogte te brengen van aankomende publicaties.

6. Indien u tekst- of beeldmateriaal van Liefdevol Fotografie wilt gebruiken voor publicaties van welke aard dan ook, neem dan vooraf contact op met Liefdevol Fotografie. Er zal een passende vergoeding worden besproken.

7. Bij iedere vorm van overeengekomen publicatie dient duidelijk bij de foto vermeldt te worden: “Foto: Liefdevol Fotografie” of “Foto: liefdevolfotografie.nl”. Bij het niet nakomen van deze voorwaarde komt de fotografe een extra vergoeding toe van tenminste 100% van het bedrag verschuldigd aan publicatierechten.

8. Bij openbaarmaking/publicatie dient de wederpartij terstond en zonder kostenberekening een bewijsexemplaar van de publicatie aan de fotografe te doen toekomen.

9. Indien fotografische werken als digitaal bestand zijn aangeleverd, zal u deze na het overeengekomen gebruik wissen en/of vernietigen en niet voor hergebruik opslaan. Het niet of niet tijdig nakomen van deze verplichting leidt niet tot het verlies van enig recht van Liefdevol Fotografie.

10. In geval van overeengekomen gebruik op internet zal u ervoor zorgdragen dat de afmetingen van het door u op internet afgebeelde fotografische werk niet groter zijn dan 800 bij 533 pixels.

11. Geen enkel gebruik van het fotografische werk op welke wijze dan ook is toegestaan, zo lang u enige uitstaande factuur van Liefdevol Fotografie nog niet voldaan of anderszins nog niet geheel heeft voldaan aan enigerlei verplichting voortvloeiende uit welke overeenkomst met Liefdevol Fotografie dan ook.

12. Ieder gebruik van een fotografisch werk dat niet is overeengekomen wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht van Liefdevol Fotografie. Bij inbreuk komt Liefdevol Fotografie een vergoeding toe ter hoogte van tenminste 3 maal de door Liefdevol Fotografie gebruikelijk gehanteerde vergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik met een minimum van € 300,-.

13. De foto’s mogen gebruikt worden op social media mits Liefdevol Fotografie hierin benoemd wordt volgens artikel 25 van het auteursrecht. De ontvangen foto’s mogen in geen geval door klant bewerkt worden (hieronder wordt onder andere verstaan geen kleurfilters toevoegen et cetera). Dit is strafbaar volgens het auteursrecht. Bewerking van de foto’s blijft ten alle tijden bij fotograaf.

XIii. Licenties

1. Toestemming voor gebruik van een Fotografisch werk door de wederpartij wordt uitsluitend schriftelijk en voorafgaand verleend in de vorm van een licentie zoals die naar aard en omvang door Liefdevol Fotografie is omschreven in de opdrachtbevestiging en/of de daarop toeziende factuur.

2. Indien betreffende de omvang van de licentie niets is bepaald, geldt dat dit nimmer meer omvat dan het recht tot éénmalig gebruik, in ongewijzigde vorm, ten behoeve van een doel, oplage en wijze zoals partijen bij het aangaan van de overeenkomst conform het begrip van de Fotograaf, hebben bedoeld.

3. Bij gebreke aan een specifiek overeengekomen wijze van publicatie en/of omschreven doel en/of omschreven oplage worden alleen die bevoegdheden geacht te zijn gegeven, die standaard zijn opgenomen in de licentie dan wel, die uit de aard en strekking van de overeenkomst noodzakelijkerwijs voortvloeien.

4. Indien door Liefdevol Fotografie toestemming is gegeven voor elektronische of andere vormen van beeldmanipulatie kan het resultaat pas worden gebruikt na diens uitdrukkelijke schriftelijke goedkeuring.

Liefdevol Fotografie

KvK: 78764599

Wijmpje Koopmanstraat 1
3882KX Putten
Tel: +31 6 51988243
E-mail: info@liefdevolfotografie.nl

Algemene Voorwaarden